Zápis z členské schůze 2019

Přidáno: 11. Duben, 2019

Již před měsícem proběhla každoroční členská schůze. Účast, žel, tak jako každý rok, nebyla nikterak závratná, ale i přes to, po strohých faktických informacích proběhla konstruktivní diskuze. Za účast a diskuzi, všem aktivním členům, funkcionářům i přátelům velmi děkujeme!

FOTOGALERIE: Členská schůze 2019

1. Přivítání

Josef Kusebauch přivítal členy MO ČRS Ústí nad Labem na výroční členské schůzi.

Vzhledem k tomu, že nebyl přítomen nadpoloviční počet členů organizace, tak s odvoláním na článek 21 odst. 2 jednacího řádu, bylo čekáno předepsanou dobu a poté bylo zahájeno jednání a členská schůze tím byla usnášeníschopná.

Josef Kusebauch omluvil Václava Jelínka hospodáře Severočeského ÚS.

2. Program

 1. Zahájení
 2. Program
 3. Volba pracovního předsednictva
 4. Volba mandátové komise
 5. Volba návrhové komise
 6. Zpráva mandátové komise
 7. Zpráva o činnosti MO za rok 2018
 8. Čerpání rozpočtu MO za rok 2018
 9. Návrh rozpočtu MO pro rok 2019
 10. Zpráva dozorčí komise za rok 2018
 11. Diskuse
 12. Návrh usnesení
 13. Závěr

Schváleno

3. Volba pracovního předsednictva

Josef Kusebauch navrhl pana: Schoře, Kusebaucha, Jakubce, Turka.
Schváleno (pro 60)

4. Volba mandátové komise

Josef Kusebauch navrhl pana: Černého, Hájka, Skleničku
Schváleno (pro 60)

5. Volba návrhové komise

Josef Kusebauch navrhl pana: Dekař, Fengla, Nápravník
Schváleno (pro 60)

6. Zpráva mandátové komise

Josef Kusebauch přednesl zprávu mandátové komise: na VČS bylo přítomno 60 členů MO ČRS Ústí nad Labem.

7. Zpráva o činnosti organizace za rok 2018

Milan Schoř přednesl zprávu o činnosti za rok 2018.
Miloslav Zlatohlávek přednesl zprávu o činnosti rybářských kroužků za rok 2018

8. Čerpání rozpočtu za rok 2018

Milan Schoř přednesl zprávu o čerpání rozpočtu rok 2018.
Schváleno (pro 60)

9. Návrh rozpočtu na rok 2019

Milan Schoř přednesl návrh rozpočtu na rok 2019.
Schváleno

10. Zpráva dozorčí komise za rok 2018

Pavlas přednesl zprávu dozorčí komise.

11. Diskuse

Václav Turek přednesl návrh na celoroční hájení parmy obecné, ostroretky stěhovavé a podoustve říční.
Schváleno (pro 51, proti 3, zdržel se 6)

12. Návrh usnesení z VČS - Návrhová komise

Josef Dekař přednesl usnesení z výroční členské schůze MO ČRS Ústí nad Labem.
Schváleno (pro 60)

13. Závěr

Josef Kusebauch ukončil VČS MO ČRS Ústí nad Labem a popřál všem účastníkům pěkné chvíle u vody.

Zapsal: Josef Kusebauch, dne 9. 3. 2019

Hlavní navigace