Zápis a usnesení z členské schůze 2022

Přidáno: 26. Duben, 2022

Začátkem měsíce dubna proběhla každoroční členská schůze. Účast sice nebyla nikterak závratná, ale i přes to, po prezentaci faktických informacích proběhla konstruktivní diskuze. Za účast a diskuzi, všem aktivním členům, funkcionářům i přátelům velmi děkujeme!

1. Přivítání

Josef Kusebauch přivítal členy MO ČRS Ústí nad Labem na výroční členské schůzi

Vzhledem k tomu, že při zahájen í členské schůze nebyl přítomen nadpoloviční počet členů organizace, tak s odvoláním na článek 21 odst. 2 jednacího řádu, bylo čekáno předepsanou dobu a poté bylo zahájeno jednání, neboť členská schůze již byla usnášeníschopná.

Josef Kusebauch přivítal Václava Jelínka, hospodáře Severočeského ÚS ČRS

Přítomno 60 členů – schůze je usnášeníschopná

2. Program

 1. Zahájení
 2. Program
 3. Volba pracovního předsednictva
 4. Volba volební komise
 5. Volba mandátové komise
 6. Volba návrhové komise
 7. Zpráva o činnosti MO za rok 2021
 8. Čerpání rozpočtu MO za rok 2021
 9. Návrh rozpočtu MO pro rok 2022
 10. Zpráva dozorčí komise za rok 2021
 11. Volby do výboru MO a do DK MO na volební období 2022 2026
 12. Volby delegáta na Územní konferenci a na Republikový sněm ČRS
 13. Diskuse
 14. Usnesení z VČS MO ČRS Ústí nad Labem
 15. Závěr

Schváleno (pro 60)

3. Volba pracovního předsednictva

Josef Kusebauch navrhl pana: Josef Kusebaucha, Milana Schoře, Karla Jakubce, Jiřího Nápravníka

Schváleno (pro 60)

4. Volba volební komise

Josef Kusebauch navrhl pana: Dalibora Paváta, Rostislava Štočka, Milana Horáčka

Schváleno (pro 59, proti 0, zdržel 1)

5. Volba mandátové komise

Josef Kusebauch navrhl pana: Josefa Černého, Luďka Hájka, Karla Červeného

Schváleno (pro 60)

6. Volba návrhové komise

Josef Kusebauch navrhl pana: Dušana Kocourka, Ladislava Chvojku a Petra Kuneše

Schváleno (pro 60)

7. Zpráva o činnosti MO organizace za rok 2021

Milan Schoř přednesl zprávu o činnosti za rok 2021.

Schváleno (pro 60)

8. Čerpání rozpočtu za rok 2021

Milan Schoř přednesl zprávu o čerpání rozpočtu rok 2021.

Schváleno (pro 60)

9. Návrh rozpočtu na rok 2022

Milan Schoř přednesl návrh rozpočtu na rok 2022.

Schváleno (pro 60)

10. Zpráva dozorčí komise za rok 2021

Roland Absolon přednesl zprávu dozorčí komise.

11. Volby do výboru MO a do DK MO na volební období 2022 – 2026

Navržení delegáti do výboru MO:

Mgr. Milan Schoř, Mgr. Josef Kusebauch, Karel Jakubec, Josef Černý, Ing. Martin Fengl, Jiří Nápravník, Miloš Zlatohlávek

Schváleno (pro 60)

Navržení delegáti do dozorčí komise MO:

Mgr. Roland Absolon, Petr Kuneš, Ladislav Chvojka, Jiří Pavlas, Josef Pokorný

Schváleno (pro 60)

12. Volby delegáta na Územní konferenci ČRS a na Republikový sněm ČRS

Josef Kusebauch navrhl pana: Karla Jakubce a Miloše Zlatohlávka na ÚK, RS

Schváleno (pro 60)

13. Diskuse

 • Václav Jelínek informoval o činnosti Svč.ÚS Ústí nad Labem.
 • Miloš Zlatohlávek informoval o akcích MO ČRS Ústí nad Labem.
 • Josef Kusebauch zdůraznil význam práce s mládeží.
 • Karel Jakubec přednesl návrh na navýšení náhrad z brigádnické povinnosti, a to ze 70 Kč na 90 Kč za brigádnickou hodinu. A to od 01. 01. 2023 a u členů, kteří dovrší 17 let do věku dovršení 66 let.

Schváleno (pro 60)

 • Miloš Zlatohlávek informoval o možnosti odpracovat brigádnické hodiny.
 • Jakub Gizman přednesl dotazy k rybářskému hospodaření MO a SÚS.
 • Jakub Gizman přednesl návrh hájení ryb vždy po vysazení do revírů na dobu 14 dní.

Neschváleno (pro 3, proti 57, zdržel 0)

 • Dotaz na pstruhové revíry.
 • Dotaz na vyjadřování S. ÚS k zahájení provozu a provozu vodních elektráren.
 • Dotaz na informovanost - odpověď: Dochází k přípravě příslušné aplikace.

14. Návrh usnesení z VČS - Návrhová komise

Josef Kusebauch přednesl usnesení z výroční členské schůze MO ČRS Ústí nad Labem.

Schváleno (pro 59, proti 1, zdržel 0)

14. Závěr

Josef Kusebauch ukončil VČS MO ČRS Ústí nad Labem a popřál všem účastníkům pěkné chvíle u vody.


Zapsal: Josef Kusebauch

Zápis ověřili členové návrhové komise: Dušan Kocourek, Ladislav Chvojka, Petr Kuneš


Usnesení z členské schůze ČRS, z.s., MO Ústí nad Labem (dále jen MO) konané dne 02. 04. 2022

Členská schůze MO schvaluje:

Zprávu o činnosti MO za rok 2021.

Zprávu o čerpání rozpočtu MO za rok 2021.

Návrh rozpočtu MO na rok 2022.

Navýšení brigádnické povinnosti ze 70 Kč na 90 Kč za brigádnickou hodinu od roku 2023.

Členská schůze MO neschvaluje:

 1. Návrh na hájení ryb v revírech MO ČRS Ústí nad Labem po vysazení po dobu 14 dnů.

Členská schůze MO volí:

 1. Členy výboru MO: Mgr. Milana Schoře, Mgr. Josefa Kusebaucha, Karla Jakubce, Josefa Černého, Ing. Martina Fengla, Jiřího Nápravníka, Miloše Zlatohlávka
 2. Členy dozorčí komise MO: Mgr. Rolanda Absolona, Petra Kuneše, Ladislava Chvojku, Jiřího Pavlase, Josefa Pokorného

Členská schůze MO navrhuje:

 1. Delegáty na ÚK a na RS - Karla Jakubce a Miloše Zlatohlávka

Členská schůze MO bere na vědomí:

 1. Zprávu dozorčí komise MO ČRS Ústí nad Labem za rok 2021.

V Chabařovicích 02. 04. 2022

Hlavní navigace