PCB v Labi

Přidáno: 28. Únor, 2016

Začátkem měsíce července byl zaznamenán Povodím Labe s.p. ve vzorcích vody a naplavených sedimentech v řece Labi v úseku od Ústí nad Labem po státní hranici zvýšený výskyt polychlorovaných bifenylů (PCB).

Prostřednictvím Ministerstva životního prostředí byly požádány Česká inspekce životního prostředí a Krajský úřad Ústeckého kraje o prověření příčin zvýšených hodnot. Vývoj situace byl intenzivně sledován, přičemž se úzce spolupracovalo i s německou stranou, kde byly ve zmiňovaném období rovněž prokázány zvýšené obsahy těchto látek. Na základě tohoto zjištění byl dne 11. 8. 2015 proveden ČRS, z. s., SÚS kontrolní odlov ryb z řeky Labe v oblasti městské části Neštěmice a z odlovených ryb byl odebrán hodnotitelný vzorek 5 druhů ryb (parma obecná, plotice obecná, jelec jesen, bolen dravý a jelec tloušť), který byl následně poskytnut Zdravotnímu ústavu v Ústí nad Labem k podrobení analýzy. Z výsledku rozborů zmíněných druhů ryb vykazovaly pouze parma obecná a bolen dravý měřitelné údaje. V porovnání s limitem pro potraviny, který je 2 mg/kg jedlého podílu, byly uvedené hodnoty u parmy obecné na hranici limitu a u bolena dravého poloviční.

V návaznosti na tento stav a ověření situace byl na podzim roku 2015 poskytnut společnosti Arnika vzorek dvou jedinců cejnů velkých, odlovených z řeky Labe v lokalitě Střekov k opětovnému provedení rozborů svaloviny ryb a stanovení obsahu látek PCB. Výsledné hodnoty byly porovnány s limity pro potraviny dle Nařízení Komise EU č. 1259/2011, přičemž oba hodnotitelné vzorky vykazovaly zvýšené hodnoty nad limit.

Vzhledem k této situaci doporučujeme nadále omezení časté konzumace ryb ulovených v úseku řeky Labe od Střekova po státní hranici s Německem na minimum.

Do současné doby se původce znečištění nepodařilo zjevně prokázat.

Zdroj: ČRS, z. s., SÚS

Hlavní navigace