OZP fandí spolkům

Přidáno: 10. Červenec, 2015

ČRS ZS MO Ústí nad Labem uzavřela s Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví „Smlouvu o spolupráci v rámci programu Zdravý spolek 2015“.

Tato smlouva umožňuje refundaci uhrazeného členského příspěvku pro rok 2015 až do výše 500 Kč.

Podmínky refundace členského příspěvku:

  • Členský příspěvek může být refundován členovi Spolku, který uhradil členský příspěvek pro rok 2015 a který je pojištěncem OZP.
  • Pojištěncem OZP se rozumí osoba, která je v souladu s právními předpisy pojištěncem OZP a zároveň ke dni refundace členského příspěvku nepodala přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně. Dále se pojištěncem OZP rozumí i osoba, která podala přihlášku k OZP a zároveň je držitelem Průkazu budoucího pojištěnce OZP, avšak pojištěncem OZP se stane až ke dni, ke kterému lze podle právních předpisů změnit zdravotní pojišťovnu.
  • Maximální výše příspěvku činí 500 Kč.

Jak postupovat:

  1. Pro komunikaci s OZP je nutné používat originální žádost, kterou si každý zájemce může vyzvednout v kanceláři ČRS ZS MO Ústí nad Labem (kontakt).
  2. Zájemce o proplacení členského příspěvku doručí vyplněnou žádost na kteroukoliv pobočku OZP – korespondenčně nebo osobně, nejpozději do 31. 12. 2015.
  3. Zájemce o proplacení členského příspěvku dále doručí potvrzení o zaplacení členského příspěvku. Toto potvrzení lze nahradit příjmovým dokladem s uvedením rodného čísla. Příjmový doklad může být buď originál nebo kopie s originálním razítkem ČRS ZS MO Ústí nad Labem a podpisem.
  4. OZP poskytne refundaci uhrazeného členského příspěvku bezhotovostním převodem na bankovní účet člena Spolku – pojištěnce OZP, který je veden v evidenci OZP. Příspěvek lze proplatit i na jiný účet – v tom případě je toto číslo účtu nutné vyplnit na originální žádost OZP.

Hlavní navigace