Návrh usnesení ze členské schůze MO ČRS Ústí nad Labem

Přidáno: 16. Duben, 2011

Zápis návrhu usnesení ze členské schůze MO ČRS Ústí nad Labem.

1. Členská schůze - schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti MO ČRS za rok 2010;
 2. rozbor hospodaření MO ČRS za rok 2010;
 3. finanční rozpočet MO ČRS za rok 2010;
 4. směr hlavních úkolů MO ČRS pro nadcházející období roku 2011;
 5. finanční navýšení úhrady jedné brigádnické hodiny z částky 50,- Kč na 60,- Kč za jednu hodinu;
 6. platnost volné MP-SVČ. povolenky pro členy, kteří dožili 80 let a výše;
 7. předání návrhu SÚS ČRS na posun termínu úhrady členských známek;
 8. snížení hmotnosti přisvojených ost. druhů ryb na 4 kg z původních 7 kg (omezení se v tomto případě netýká ušlechtěných druhů ryb). Jen zejm. bílé ryby na obou úsecích Labe 4-5 a 6-7, a to z důvodu zjevného úbytku těchto druhů ryb. Dále možnost ustanovení zák. míry u Okounaříčního na 20 cm, a to z důvodu sníženého výskytu.

2. Členská schůze - bere na vědomí:

 1. Zprávu dozorčí komise;
 2. delegty Územní konference ČRS - pány: Mgr. Josef Kusebauch a Václav Turek, kteří byli zvoleni Výroční členskou schůzí pro celé volební obdobílet 2010-2014.

3. Členská schůze - ukládá:

 1. Výboru MO ČRS: vypracovat písemný návrh úpravy Stanov v článku 3. § 3. Stanov - Členství ve svazu - odst. 4) písm. c k posunu povinnosti úhradyčl. příspěvků (nyní platí konec měsíce února běž. roku);
 2. vypracovat návrh pro hospo. odbor SÚS ČRS na snížení zákonné hmotnosti ponechaných ryb u ostatních druhů - zejména bílé ryby a to z původ. sedmi kilogramů na 4 kg. (na přechodnou dobu) Dále zahrnout do návrhu ustanovení min. zák. míry u Okouna říčního z důvodů poklesu jeho druhového výskytu a to na 20 cm, a to s platností na obou úsecích Labe 4-5 a 6-7;
 3. dalším průběžným jednáním s orgány sttní správy a ostatních mjitelů vodních ploch se snažit získat tyto do své správy, jako náhraduza vypovězené nájmy sport. revírů;
 4. plně využívat všech dostupných právních norem vč. sdělovacích prostředků, k obhajobě zájmůa jednoty ČRS a to nejen v rámci vlastního regionu. K této činnosti, zejména popularizace rybářského sportu plně využívat rovnž elektronické multimediální cesty, v našem případě vlastních webových stránek;
 5. důsledně dodržovat dané směrnice a pověření Ministerstva zeměděl. ze dne 8. 12. 2010 - v otázce přijímacího řízení nových uchazečů o členství v ČRS;
 6. v rámci hospoářského odboru pokračovat v nastoupené cestě dobudování technického zázemí sádek v Chlumci a ostatních rybochovných zařízení v majetku i správě MO. V rámci ochrny a ostrahy společného majetku MO a ochrany přírody a životního prostředí průběžně prohlubovat a zkvalitňovat činnost rybářské stráže;
 7. projednat a zapracovat do své činnosti přednesené diskusní příspěvky a návrhy z jednání Členské schůze.

Dále úkoly vzešlé z diskuse:

 1. Členská schůze nedoporučuje poskytnout osobní údaje členů MO ČRS Ústí nad Labem Radě ČRS za účelem náboru předplatitelů časopisu Rybářství.

Hlavní navigace