Dálkové studium oboru Rybářství ve SRŠ Vodňany

Přidáno: 7. Duben, 2018

Střední rybářská škola Vodňany otevírá od září letošního roku dálkovou formu studia oboru Rybářství. Jedná se o tříleté studium určené pro uchazeče, kteří již získali maturitní vzdělání. Studentům jsou proto již „započítány“ všeobecně vzdělávací předměty a studium je zaměřeno pouze na odborné předměty související s rybářstvím a produkcí ryb.

Studium je organizováno formou třídenních konzultačních soustředění vždy v režimu čtvrtek až sobota, a to jednou v měsíci. Účast není přitom striktně vyžadována. Vždy na konci pololetí jsou pak skládány zkoušky písemnou nebo ústní formou. Výuka probíhá ve Vodňanech, škola poskytuje nejen učebny a laboratoře, ale nabízí i možnost stravování a ubytování v areálu školy a domova mládeže. Vlastní studium je bezplatné.

SRŠ Vodňany

Zájemci o studium se mohou těšit na tyto odborné předměty: obecnérybářství (anatomie, fyziologie ryb a přehled druhů ryb a jejich biologie),hydrobiologie, vodní hospodářství (vodní stavby a nakládání s vodami),rybníkářství, chov ryb v řízeném prostředí (tj. jednak pstruhařství, ale také moderní faremní chovy ryb v řízeném prostředí), chov vodní drůbeže, nemoci ryb, ekonomiku v rybářství, zpracování ryb a obchodní činnost a rybářství ve volných vodách (hospodaření v rybářských revírech a sportovní rybolov). Přípravu na zkoušky usnadňují odborné učebnice, které škola vydává vlastním nákladem. Z uvedeného výčtu je patrné, že studium pokrývá plnohodnotně celé spektrum technologií chovu ryb.

Přestože výuka je oproti denní formě značně zkrácena, o to více vyžaduje také domácí přípravu, zahrnuje i vybraná témata z rybářské praxe, která si studenti osvojují v laboratořích, odborných učebnách a na školním pokusnictví v rámci praktických cvičení, popřípadě na exkurzích do rybářských firem a rybochovných zařízení. Absolvent získává také osvědčení pro výkon funkce rybářského hospodáře a pro obsluhu elektrolovných zařízení pro lov ryb.

SRŠ Vodňany

Uvedená forma studia je určena hlavně zájemcům z řad profesních rybářů, kteří si chtějí prohloubit svou odbornost. Dále také všem, kteří mají zájem o oblast ochrany vod a hydrobiologie v širším slova smyslu. Rovněž nabízí široké možnosti pro uplatnění v oblasti vodního hospodářství. Zájemci o toto studium mohou podat škole přihlášku. V případě zájmu škola nabízí možnost prohlídky školy nebo konzultací formou telefonických nebo mailových dotazů.

Více na www.srs-vodnany.cz

Hlavní navigace